Litania do śś. Cyryla i Metodego

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson,
Chryste, usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata Boże, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.

Święta Maryjo, módl się za nami.
Święci Cyrylu i Metody, módlcie się za nami.
Święci Bracia, do wielkich spraw przez Boga wezwani,
ŚŚ. Bracia, od młodości wierni uczniowie i naśladowcy Chrystusa,
ŚŚ. Bracia, synowie Kościoła świętego,
ŚŚ. Bracia, gorliwi czciciele Trójcy Świętej,
ŚŚ. Bracia, drogocenne naczynia Ducha Świętego,
ŚŚ. Bracia, lilie czystości,
ŚŚ. Bracia, jasne gwiazdy miłości Bożej,
ŚŚ. Bracia, żarliwi miłośnicy pobożności,
ŚŚ. Bracia, słudzy krzyża Chrystusowego,
ŚŚ. Bracia, wzory cierpliwości w nieszczęściach,
ŚŚ. Bracia, stróże mądrości Bożej,
ŚŚ. Bracia, prawdziwe obrazy chrześcijańskiej miłości,
ŚŚ. Bracia, sławni głosiciele Ewangelii Chrystusowej,
ŚŚ. Bracia, gorliwi zwiastunowie pokoju,

ŚŚ. Bracia, mądrzy oświeciciele narodów pogańskich,
ŚŚ. Bracia, duchowni ojcowie ludu słowiańskiego,
ŚŚ. Bracia, niestrudzeni szafarze łask Bożych,
ŚŚ. Bracią, gorliwi lekarze dusz grzechem zranionych,
ŚŚ. Bracia, roztropni przewodnicy pokutujących,
ŚŚ. Bracia, błogosławieni krzewiciele królestwa Bożego,
SŚ. Bracia, chwalebni przyjaciele Boga
SŚ. Bracia, obrońcy ludów słowiańskich,
SŚ. Bracia, wielcy pośrednicy u Boga,
ŚŚ. Bracia, patroni naszej Parafii,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam Panie!
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas Panie!
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami!

K.: Módlcie się za nami śś. Cyrylu i Metody.
W.: Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się:
Boże, Ty przez świętych braci, Cyryla i Metodego, doprowadziłeś narody słowiańskie do światła Ewangelii, † otwórz nasze serca na zrozumienie Twojego słowa * i uczyń nas uczestnikami wiecznej uczty w Twoim Królestwie. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.