<>

Różaniec do granic

RDGREGULAMIN WYDARZENIA
„RÓŻANIEC DO GRANIC”
ORGANIZOWANEGO PRZEZ FUNDACJĘ „SOLO DIOS BASTA”

1. „Różaniec do granic” jest Wydarzeniem podejmowanym przez Fundację „Solo Dios Basta” (nazywaną dalej: „Organizatorem”). Obejmuje modlitwą Polaków zebranych do wielkiej modlitwy różańcowej na granicach kraju. Wydarzenie będzie mieć miejsce dnia 7 października 2017 r. w święto Matki Bożej Różańcowej na zakończenie obchodów 100.rocznicy Objawień Fatimskich.

2. Głównym celem Wydarzenia jest „otoczenie” Polski modlitwą różańcową. tj.:
• pierwsze dwie części odmawiane będą za Polskę,
• kolejne dwie części za Świat.

3. Osobami uczestniczącymi w Wydarzeniu są przede członkowie Fundacji „Solo Dios Basta”, księża koordynujący działania w uczestniczących w Wydarzeniu diecezjach, księża biskupi, proboszczowie, wikarzy a także pozostali duchowni, wolontariusze parafianie oraz wierni, którzy zgłosili swój udział w uroczystości. Udział w Wydarzeniu wezmą osoby zapisane za pomocą formularza umieszczonego na stronie www.rozaniecdogranic.pl lub drogą mailową, a także chętni, którzy zgłoszą się na miejscu do jednego z wyznaczonych sektorów.

4. Sektory – „Strefy modlitwy”, znajdować się będą w strefie nadgranicznej, w miejscach ogólnodostępnych.

5. Poszczególne strefy modlitwy wyznaczane są przez diecezje graniczne. Każda diecezja graniczna posiada swojego koordynatora odpowiedzialnego za przygotowanie wydarzenia w diecezjach granicznych.

6. Wystąpienie z Wydarzenia odbywa się przez przekazanie ustnej lub pisemnej informacji Organizatorowi i może nastąpić w każdej chwili.

7. Początek Wydarzenia nastąpi z momentem przybycia wiernych do Kościołów stacyjnych, w których rozpoczną się równolegle Msze Św. o godz.11.00. Kościoły znajdują się na obwodzie Polski wzdłuż granicy. Następnie z Kościołów stacyjnych wierni udadzą się do „Stref modlitwy”. Zakończenie wydarzenia nastąpi modlitwą końcową o godz. 15.30.

8. Obowiązki, które przyjmują na siebie uczestnicy Wydarzenia obejmują m.in.:
• wymianę duchowych wartości pomiędzy Uczestnikami,
• zachowanie porządku i bezpieczeństwa, w szczególności na trasie do granicy,
• rozsądną ocenę własnych sił fizycznych, uwzględniając przy tym panujące warunki atmosferyczne,
• niezakłócanie w przebiegu Wydarzenia, w szczególności zakaz spożywania alkoholu oraz innych używek,
• posługiwanie się własnymi materiałami, w szczególności plakatami, banerami w sposób nieutrudniający skupienia modlitewnego oraz niezakłócający przebiegu Wydarzenia,
• przestrzeganie Regulaminu oraz zaleceń przewodników grup i służb porządkowych.

9. W Wydarzeniu może uczestniczyć każdy kto :
• akceptuje jego ściśle religijny charakter,
• jest pełnoletni, w przeciwnym wypadku towarzyszy mu osoba dorosła,
zgłosił udział w Wydarzeniu w sposób określony w pkt 3 niniejszego Regulaminu.
10. Nieprzestrzeganie Regulaminu Wydarzenia oraz zaleceń księży, osób prowadzących modlitwę i służb porządkowych, a także postępowanie niezgodne z celem i duchem Wydarzenia pociąga za sobą sankcję wykluczenia z Wydarzenia oraz uprawnienie do żądania opuszczenia miejsc modlitwy przez te osoby, które w szczególności naruszają porządek, dobre obyczaje, uniemożliwiają lub w sposób rażący utrudniają uczestniczenie w Wydarzeniu innym osobom, w tym używają wulgaryzmów, stwarzają zagrożenie dla innych osób.

11. Przez cały okres trwania Wydarzenia zakazane jest:
– wprowadzanie zwierząt,
– palenie papierosów,
– wnoszenie oraz spożywanie wniesionego alkoholu,
– wnoszenie materiałów niebezpiecznych, łatwopalnych, pirotechnicznych, wszelkich mogących spowodować uszczerbek na zdrowiu lub utratę życia drugiego człowieka,
– wzniecanie ognia,
– wchodzenie na ogrodzenia, przekraczanie ogrodzeń i wszelkich barier, w tym również taśm ostrzegawczych oraz wszelkich miejsc oznaczonych zakazem wstępu.

12. Za wszelkie szkody powstałe w wyniku niedozwolonego zachowania, ignorowania zaleceń lub Regulaminu, a także celowego działania, odpowiada w pełnej wysokości sprawca.

13. Rodzice i opiekunowie prawni sprawują obowiązek nadzoru nad swoimi podopiecznymi i w ramach tego obowiązku odpowiadają za szkody spowodowane przez podopiecznych, którzy nie ukończyli 18. roku życia.

14. Każdy z uczestników ma obowiązek sprawowania pieczy nad swoimi rzeczami. Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione, zgubione i skradzione.

15. Dojazd do Kościołów stacyjnych, a także na miejsce Wydarzenia pozostaje poza zakresem Organizatora. Ta sama zasada odnosi się do powrotu z tych miejsc.

16. W każdej diecezji granicznej biskup wyznacza koordynatora, który odpowiedzialny jest za przygotowanie diecezji, kościołów stacyjnych oraz punktów modlitwy.

17. Pobyt na terenach określonych w niniejszym Regulaminie, oznacza jego akceptację.

18. Organizator nie zapewnia ubezpieczenia dla uczestników wydarzenia. W związku z tym Organizator poddaje pod rozwagę każdego z uczestników zawarcie indywidualnej umowy ubezpieczenia.

19. Regulamin został zatwierdzony decyzją Organizatora w dniu 08.09.2017r.

 Wszelkie szczegóły tego wydarzenia znajdziesz tutaj:  http://www.rozaniecdogranic.pl/